Skip to Store Area:

De virtuele hamer van Nederland

Veiling voorwaarden

Deze veilingvoorwaarden gelden voor iedere op inventarisveilingen.nl gehouden veiling(en), iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken. Elke (aspirant) koper geeft door het deelnemen aan onze veiling(en) te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze veilingvoorwaarden. 

1. Alle goederen worden verkocht zonder enige garantie ook indien de aard, hoeveelheid en/of benaming niet conform zijn met hetgeen is vermeld. Op kavels afkomstig uit een faillissement/executieveiling en of beslaglegging is Artikel 7:19 BW van toepassing.

2. De veiling geschiedt bij opbod en de kavels worden voetstoots aangeboden.

3. De omschrijving van de te verkopen zaken is door inventarisveilingen zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

4. Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken.

5. Goederen afkomstig uit een faillissement/executieveiling en op inventarisveilingen aangeboden vallen niet onder de wet verkoop op afstand.

6. Inventarisveilingen behoudt zich het recht voor kavels te splitsen en/of samen te voegen zonder dat hierop enig beroep kan worden gedaan.

7. De kopers mogen niet over de zaken beschikken alvorens deze geheel zijn betaald. 

8. Goederen kunnen onder voorbehoud van gunning worden aangeboden.

9. Het is niet mogelijk om uw bod ongedaan te maken. Een eenmaal geplaatst bod is bindend. Alvorens het bod definitief wordt geplaatst ziet u eerst een controlescherm,  waarin het totaal van uw bod zichtbaar wordt. Na uw bevestiging is uw bod onherroepelijk en zonder enig voorbehoud geplaatst.

10. Vanaf het tijdstip van gunning door Verkopers/aanbieder cq toewijzing door Inventarisveilingen zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van de koper.

11. Goederenafgifte is op de daarvoor aangewezen locatie.

12. De koper verplicht zich, voor zover van toepassing, het gekochte vakkundig te (laten) demonteren en te transporteren uit het pand en terrein. De koper zal verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke ontstaat bij het verwijderen van de goederen uit het pand. Zo ook indien derden onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid deze schade veroorzaken.

13. De koper, bij toewijzing als hoogst biedende bepaald, blijft gebonden aan zijn aankoop en verplicht zich tevens de goederen binnen de daarvoor gestelde termijn op te halen en/of te verwijderen tenzij hieromtrent een op schrift gestelde afwijkende overeenkomst is gemaakt.

14. Kabels en andere verbindingen maken slechts deel uit van het gekochte tot de eerste afsluiter, fitting of het aangebrachte merkteken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Gaten in vloeren, muren en daken welke ontstaan door verwijdering van toebehoren dienen op deugdelijke wijze te worden afgedicht. 

15. Inventarisveilingen heeft het recht om het bod van een eventuele koper te weigeren/verwijderen zonder opgave van redenen.

16. Inventarisveilingen heeft het recht om afloop- en/of ophaaldatum/tijdstip te wijzigen zonder dat hierop enig beroep kan worden gedaan.

17. Inventarisveilingen heeft het recht om vergissingen te herstellen of kavels te verwijderen zonder dat hierop enig beroep kan worden gedaan.

18. Op de kijk- en ophaaldagen zijn de bezoekers ter plaatse aanwezig voor eigen risico en verantwoording.

19. Kopers zijn verplicht de BTW te betalen. De BTW, betaald door niet EU kopers, zal door inventarisveilingen worden terugbetaald indien de bewijsstukken van uitvoer van de op de veiling gekochte goederen binnen 10 dagen na afhaling van deze goederen worden voorgelegd.

20. Gekochte door ondernemers uit een ander EU- land dan Nederland kunnen geschieden tegen het zogenaamde 0 tarief. Na controle en goedkeuring van uw BTW- identificatienummer komt u in aanmerking voor automatisch 0-tarief facturatie. (intracommunautaire BTW).

21. Op alle gehouden veilingen door inventarisveilingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.