Skip to Store Area:

De virtuele hamer van Nederland

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Inventarisveilingen.nl, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 57260540 en haar gebruikers, en op alle zaken die Inventarisveilingen.nl namens de Curator en derden aanbiedt.

 1a. Begripsbepalingen:


Aanbiedingen: Het vrijblijvende aanbod, advertenties, aanbiedingen, op Inventarisveilingen aan de Gebruiker om te komen tot koop- en verkoop van (on) roerende zaken.
De Diensten kunnen verricht worden via de websites www.inventarisveilingen.nl & www.inventarisveilingen.com.

Goederen: Alle onroerende -en /of roerende aangeboden zaken;

Registratie: Een overeenkomst tussen Inventarisveilingen en Gebruiker inzake het gebruik van de Diensten online die via de website www.inventarisveilingen.nl en www.inventarisveilingen.com worden aangeboden.

Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die van de diensten online en offline van Inventarisveilingen.nl gebruik maakt.

Curator: Een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissementsboedel behorende activa.

Derden: Anderen m.u.v. de Curator/vereffenaar die de goederen/zaken aanbieden.

Informatie/ omschrijving: Een beschrijving van de aard, kwaliteit, aantal, staat van de door Inventarisveilingen aangeboden Zaken en condities waaronder de Overeenkomst tot stand kan komen.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Gebruiker en curator of derde(n), waarbij curator of derde(n) de aangeboden zaken aan Gebruiker verkoopt en levert.


Bieding: Het doen van een bod op de door Inventarisveilingen aangeboden Zaken/ goederen.

Termijn: De op de site aangegeven tijdstip en datum, waarop een bieding gedaan kan worden op de aangeboden zaken.

Koopprijs: Het hoogst geboden bedrag op de aangeboden zaken exclusief 21% BTW en eventuele veilingkosten.

2. Toepasselijkheid:


2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder door Inventarisveilingen gehouden Veiling, ieder Aanbod, iedere registratie door een (Aspirant)koper zoals vermeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden en iedere met inventarisveilingen gesloten (Koop-) overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van door (Aspirant)koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door Inventarisveilingen en Verkoper van de hand gewezen.


2.2 In geval van een Veiling geeft elke (Aspirant)koper door registratie middels het op de website www.inventarisveilingen.nl of www.inventarisveilingen.com daartoe geplaatste en bestemde inschrijfformulier te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing indien de Gebruiker overgaat tot registratie en/of gebruik wordt gemaakt van de Diensten, tenzij Inventarisveilingen en Gebruiker uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Gebruiker, hoe dan ook genaamd, worden door Inventarisveilingen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door een bevoegde vertegenwoordiger van Inventarisveilingen is ondertekend.

2.5. Inventarisveilingen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden binnen 24 uur in werking na bekendmaking hiervan op de Internetsite www.inventarisveilingen.com en www.inventarisveilingen.nl danwel na schriftelijke mededeling.

2.6. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om zich regelmatig op de hoogte te stellen van de eventueel- gewijzigde algemene en veilingvoorwaarden.

3. Registratievoorwaarden:


3.1. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen zich registreren als Gebruiker. Om gebruik te kunnen maken van de door inventarisveilingen aangeboden Diensten online en een Bieding te doen dient Gebruiker zich te registreren door middel van een on-line registratieformulier. De Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de tijdens Registratie verstrekte informatie en gegevens ( nader: Registratiegegevens).
Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de Gebruiker de verplichting om Inventarisveilingen per omgaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

4. Overeenkomsten:


4.1. Inventarisveilingen biedt de Zaken voor en namens de Curator en Derden ter verkoop aan.

4.2. De Zaken als bedoeld in artikel 4.1 behoren Inventarisveilingen niet in eigendom toe en er kan derhalve nimmer een rechtsgeldige Overeenkomst tussen Inventarisveilingen en Gebruiker m.b.t. de Zaken tot stand komen;

4.3. Gebruiker kan door middel van het doen van een Bieding bieden op de aangeboden Zaken.
De Gebruiker die voor ommekomst van de Termijn het hoogste bod uitbrengt kan eigenaar worden van de Zaken waarop Gebruiker heeft geboden;

4.5. Inventarisveilingen is niet gehouden de juistheid te controleren omtrent de Zaken aan inventarisveilingen verstrekte Informatie;

4.6. Voor de bepaling of Gebruiker tijdig, d.w.z. binnen de Termijn, een Bieding heeft uitgebracht is de systeemtijd die op de website van Inventarisveilingen is aangegeven bepalend.


4.7. Indien Gebruiker de hoogste Bieding uitbrengt binnen de Termijn dan is Gebruiker gebonden aan de Bieding en wordt geacht een Overeenkomst tot stand te zijn gekomen;

4.8. De Overeenkomst is alsdan tot stand gekomen tussen de Curator of Derde(n) en Gebruiker, tenzij het Zaken betreft waarop artikel 4.14 van toepassing is.

4.9. Inventarisveilingen is op generlei wijze betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Zaken tussen Gebruiker en Curator of Derden en aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid in welke zin dan ook.

4.10. Inventarisveilingen verzendt namens de Curator of Derden een factuur voor het bedrag van de hoogste Bieding te vermeerderen met BTW en deze factuur dient binnen de op de factuur aangegeven periode betaald te zijn danwel voor het ophalen van de factuur door Gebruiker op een door Inventarisveilingen aangegeven girorekening te zijn voldaan;

4.11. Indien Gebruiker niet-of niet tijdig het factuurbedrag betaalt staat het Inventarisveilingen vrij de Zaken aan een ander te gunnen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om 20% van het factuurbedrag aan Inventarisveilingen te betalen.

4.12. In voorkomend geval is Inventarisveilingen gerechtigd in geval van buitengerechtelijk incasso de daarop betrekking hebbende kosten, zijnde 15% van de verschuldigde hoofdsom bij Gebruiker in rekening te brengen, onverminderd het recht van Inventarisveilingen om de werkelijke incassokosten in rekening te brengen;

4.13. Inventarisveilingen is niet aansprakelijk voor de bevoegdheid van Curator of Derden om de Zaken te kunnen verkopen en te leveren.

4.14. De Overeenkomst tussen Gebruiker en de Curator wordt, indien van toepassing, aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarden:

a) Indien de Rechter commissaris in het faillissement niet zijn/haar goedkeuring aan de Overeenkomst hecht. (onder voorbehoud van gunning).

b) zaken betreft waar eigendomsvoorbehoud op rust.

c) zaken betreft die achteraf blijken niet in de boedel te vallen.

4.15. De eigendom van de Zaken gaat eerst over nadat de Koopprijs volledig is voldaan.

4.16. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de op de website genoemde Koopprijs exclusief veilingkosten en 21% omzetbelasting (BTW).

4.17.Inventarisveilingen is niet aansprakelijk voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijze(n).

4.18. Voor zover de door Inventarisveilingen gedane aanbiedingen met betrekking tot de Dienst(en) dienen te worden beschouwd als een aanbod, is elk door Inventarisveilingen gedaan aanbod een vrijblijvend aanbod.

4.19 Indien Gebruiker niet op vermeld ophaaladres en op vermeld tijdstip de gekochte Zaken ophaalt, staat het Inventarisveilingen vrij de Zaken aan een ander te gunnen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om 20% van het factuurbedrag aan inventarisveilingen te betalen.

5. Schade:


5.1. Inventarisveilingen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste informatie omtrent de Zaken;

5.2. Inventarisveilingen is op generlei wijze aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook door gebruiker geleden als gevolg van het al dan niet totstandkoming de Overeenkomst, eventuele gevolgschade inbegrepen.

5.3. Inventarisveilingen is niet aansprakelijk voor schade welke Gebruiker lijdt als gevolg van het niet (volledig) verkrijgen van toegang tot de website als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige- of onjuiste overdracht van informatie en onjuiste werking van de door Inventarisveilingen gehanteerde computersystemen;

5.4. Inventarisveilingen is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen veroorzaakt door het gebruik van de Zaken door Gebruiker, noch geeft Inventarisveilingen enige garantie omtrent het functioneren van de Zaken of garandeert Inventarisveilingen dat de Zaken beantwoorden aan het doel waarvoor Gebruiker de Zaken heeft gekocht. Artikel 7:19 BW is van toepassing.

6. Privacy:


6.1. Inventarisveilingen neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

6.2. Inventarisveilingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw biedingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze site te verbeteren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Inventarisveilingen zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en deze gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekken, behoudens bij misbruik en de verplichting daartoe volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

7. Links:


7.1. Inventarisveilingen.nl kan links naar andere sites bevatten. Inventarisveilingen heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Evenmin is Inventarisveilingen aansprakelijk voor enige schade geleden door Gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder inbegrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door Gebruiker van deze links.

8. Toepasselijk recht & Rechtskeuze:


8.1. Ieder geschil in verband met de dienst en/of deze algemene voorwaarden wordt bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

8.2. Op deze Voorwaarden en elke overeenkomst tussen Inventarisveilingen en de (Aspirant) koper en op elke overeenkomst tussen Verkoper en de (Aspirant) koper is Nederlands recht van toepassing.